Luottamuksen lähteillä - näkökulmia tietoturvan standardointiin ja sertifiointiin

Liiketoiminta ja yhteiskunnan eri toiminnot tapahtuvat yhä useammin verkossa. Uudet toimintatavat vaativat myös uusia keinoja toimijoiden välisen luottamuksen rakentamiseen. Tarpeeseen on vastattu muun muassa toiminnan laadun ja turvallisuuden standardoinnilla sekä sertifioinnilla. Tässä oppaassa kuvataan tietoturvallisuuden standardoinnin ja sertifioinnin nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi tarkastellaan niihin vaikuttavia tekijöitä ja käydään läpi eri toimijaryhmien näkemyksiä sekä kokemuksia aihepiiristä.

""

Oppaassa kuvataan, kuinka tietoturvallisuus vaikuttaa luottamuksen syntymiseen ja säilyttämiseen muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä. Opas viestii ICT-alan laite- ja palveluntuottajille sekä niiden asiakkaille tietoturvasertifiointien ja -standardoinnin merkityksellisyydestä. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietoturvasertifiointien käyttömahdollisuuksista ja edistää tarpeellisten sertifikaattien käyttöönottoa.

Oppaassa kuvataan aihepiiriin liittyviä taustoja, kehityskulkuja sekä vaihtoehtoisten sertifiointi- ja merkintätapojen hyötyjä ja haasteita. Opas on kirjoitettu erityisesti organisaation johdon näkökulmasta.