Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Galileon PRS

Paikannuspalvelut ja tarkka aika ovat yhä kriittisempi osa toimivaa yhteiskuntaa. Muun muassa pelastus- ja poliisitoiminnot ovat riippuvaisia luotettavasta sijaintitiedosta. Häiriöiltä, häirinnältä ja harhautukselta suojattu PRS-palvelu (Public Regulated Service) pyrkii turvaamaan sijainti- ja aikatiedon saatavuuden ja luotettavuuden viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille.

""
Kuva: © ESA–Pierre Carrill

Traficom hallinnoi eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyä palvelua (Public Regulated Service, PRS) Suomessa. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille, kuten esimerkiksi pelastus- ja turvallisuusviranomaisille, sekä huoltovarmuuskriittisille yrityksille. Se otetaan Suomessa käyttöön ensimmäisten EU-jäsenmaiden joukossa noin vuonna 2022.

Kehittyvät satelliittipaikannusjärjestelmät tarjoavat aiempaa kattavamman ja tarkemman paikannus- ja aikasignaalin sekä mahdollistavat niitä hyödyntäviä uusia palveluja. Traficom tukee myös paikannusjärjestelmien ja niihin perustuvien sovellusten kehittämistä ja edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä suomalaisyrityksille.

Satelliittipaikannus on altis häiriöille

Satelliittinavigointiin kohdistuva häirintä (jamming) tarkoittaa tahallista radiolähetystä, joka peittää navigaatiosatelliittien signaalin alleen paikannusvastaanottimessa. Suhteellisen pienellä ja halvalla häirintälähettimellä voidaan haitata tavanomaisen satelliittisignaalin vastaanottamista.

Signaalin väärentäminen (spoofing) tarkoittaa väärennettyjen sijainti- ja aikasignaalien lähettämistä siten, että navigaatiovastaanotin laskee virheellisen sijainti- tai aikatiedon. Tällöin käyttäjä uskoo olevansa toisessa paikassa kuin todellisuudessa on, tai esimerkiksi aikasignaalia käyttävä tietojärjestelmä toimii virheellisesti.

Galileon PRS-signaali on laajakaistainen, avoimia navigointisignaaleita suurempitehoinen ja salattu, mistä syystä se tarjoaa suojan harhautustarkoituksessa lähetettyjä väärennettyjä signaaleita vastaan ja sietää avoimia paikannussignaaleja paremmin tahallista häirintää.

PRS on osa yhteiskunnan varautumista

Viranomaisten on pyrittävä takaamaan kansalaisten turvallisuus kaikissa olosuhteissa. PRS-palvelun avulla voidaan vahvistaa yhteiskunnan strategisia ja kriittisiä järjestelmiä, kuten esimerkiksi tiedon- ja energiansiirtojärjestelmiä sekä rahoitusalan järjestelmiä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

PRS-palvelun perusidea on tukea eurooppalaisia julkisia turvallisuus- ja pelastuspalveluita, sisäistä turvallisuutta ja muuta viranomaistoimintaa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään erityistä palvelun jatkuvuutta.

PRS-palvelu perustuu Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätökseen 1104/2011/EU sekä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetukseen (EU) N:o 1285/2013.

Lain sähköisen viestinnän palveluista mukaan Suomen PRS-viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. PRS-toiminto on sijoitettu Traficomin Kyberturvallisuuskeskukseen.

Traficomin rooli PRS-viranomaisena on

  • edistää PRS-palvelun käyttöönottoa Suomessa
  • taata suomalaisille viranomaisille ja elinkeinoelämälle eurooppalaisista navigaatiosatelliiteista saatavan sijainti- ja aikasignaalin häiriötön vastaanotto
  • toimittaa hyväksytyille käyttäjille salatun signaalin tulkitsemiseen tarvittavat avaimet
  • luoda suomalaiselle elinkeinoelämälle edellytykset PRS-laitteiden ja -sovellusten valmistukseen
  • valvoa mm. toiminnan määräystenmukaisuutta sekä PRS-vastaanottimien ja -tekniikan tietoturvallisuuteen kohdistuvia vähimmäisvaatimuksia tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa.

Myös muut kuin viranomaiset voivat aikanaan hakea valtuutusta PRS-palvelun hyödyntämiseen. Suomessa hakemukset osoitetaan Traficomille.

Yhteystiedot

PRS-toiminto

sähköposti:  prs@traficom.fi