Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2023 alusta Liikenne- ja viestintävirastossa. Virastoon perustettu toiminto on osa EU:n laajuista koordinointikeskusten verkostoa. EU-laajuisen verkoston tehtävänä on parantaa kyberomavaraisuutta, tukea kyberturvallisuusalan tutkimusta ja vauhdittaa teknologian kehittämistä koko EU:ssa.

Suomen kansallinen koordinointikeskus sijaitsee Liikenne- ja viestintävirastossa. Toiminnon tehtävä on muun muassa luoda edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille ja osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi yksi merkittävimmistä tehtävistä on saada rahoitusta EU:n rahoitusohjelmista tutkimus- ja kehitystoimintaan suomalaisille yrityksille ja organisaatioille.

"Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö kyberturvallisuuden saralla on kansainvälisesti omaa luokkaansa. Turvallisuustilanteen muutosten seurauksena on kuitenkin tärkeää, että kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lisätään entisestään. Hyvin kohdennettu rahoitus edistää viime kädessä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kykyä torjua nykyisiä ja tulevia kyberturvallisuusuhkia", kommentoi Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Toiminnon tehtävä on myös koota ja kehittää kansallinen osaamisverkosto. Verkostoon kootaan keskeiset julkisen ja yksityisen sektorin toimijat ja tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin parantamiseksi.

Jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan oma kansallinen yhteyspiste joiden toiminnan kokonaiskoordinaatiosta vastaa Bukarestiin perustettava EU:n koordinointikeskus.  Keskusten muodostaman verkoston avulla yhteistyö jäsenvaltioiden välillä lisääntyy. Yhteistyön myötä EU:n kyberturvallisuusvalmiudet sekä kyberturvallisuustoimialan kilpailukyky vahvistuvat.

Suomen kansallisen koordinointikeskuksen valmistelutyöt on saatu vietyä nopeasti läpi ja toiminta on virallisesti aloitettu ensimmäisten joukossa EU:ssa. "Kansallinen koordinointikeskus on osa Traficomia ja sen Kyberturvallisuuskeskusta. Ja uusilla tehtävillä on selviä synergioita aikaisempien kyberturvallisuustehtäviemme kanssa. Yksi meidän tärkeimpiä tavoitteitamme on Suomen ja siten myös koko EU:n kyberomavaraisuuden kehittäminen", kommentoi Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman.

Rahoitusta kyberturvallisuuteen - kansallinen haku aukeaa alkuvuodesta

Kansallinen koordinointikeskus tukee suomalaisten toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin EU-hankkeisiin ja edistää kansallisten prioriteettien mukaisen EU-rahoitusmahdollisuuksien avaamista. Lisäksi koordinointikeskus järjestää rahoitushakuja suomalaisille toimijoille kyberturvallisuutta kasvattaviin toimiin. Ensimmäinen kansallinen rahoitushaku avataan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Hausta tiedotetaan erikseen Traficomin verkkosivulla

Koordinointikeskuksen toimintaa rahoittavat EU ja Suomen valtio.

Kansallisen koordinointikeskuksen viisi keskeisintä tehtävää

1. Kansallisena yhteyspisteenä toimiminen EU-verkoston ja Bukarestin osaamiskeskuksen suuntaan

  • Kansallinen koordinointikeskus tukee Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskusta kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämisessä ja keskeisten kyberturvallisuusalan toimijoiden verkostoitumisessa.

2. Kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusyhteistyön kehittäminen

  • Kansallinen koordinointikeskus kokoaa ja kehittää kyberturvallisuuden yhteisön/verkoston, joka tiivistää yhteistyötä keskeisten kyberturvallisuusalan toimijoiden välillä - niin EU-tasolla kuin Suomessa.
  • Yhteisön kehittämisen keskiössä ovat yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.
  • Kansallinen koordinointikeskus myös muodostaa tilannekuvaa kyberturvallisuuden tutkimuksesta ja kehityksestä sekä tunnistaa tämän pohjalta keskeisiä kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitysalueita.

3. Kansallisen kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen

  • Kansallinen koordinointikeskus tukee kyberturvallisuuden tutkimusta ja tuotekehitystä mm. myöntämällä rahoitusta, tukemalla EU-rahoituksen hakemisessa sekä kokoamalla yhteen kyberturvallisuusalan osaajia ja toimijoita. Rahoitusta myönnetään etenkin modernien kyberturvallisuusratkaisuiden käyttöönottoon ja tiedon jakamiseksi.
  • Rahoitus keskittyy erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen edistämiseen.

4. Rajat ylittäviin EU-rahoitushankkeisiin osallistumisen edistäminen

  • Kansallinen koordinointikeskus edistää EU-rahoituksen saamista Suomen kyberturvallisuuden näkökulmasta tärkeisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä neuvoo ja antaa teknistä tukea kyberturvallisuusalan toimijoille EU-hankkeisiin osallistumiseksi.
  • Kansallinen koordinointikeskus edistää elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan, akatemian ja tutkimuksen yhteistyötä muiden EU-maiden toimijoiden kanssa.

5. Tunnettavuuden ja tietoisuuden kasvattaminen kansallisten koordinointikeskusten ja kyberturvallisuusyhteisön työstä

  • Kansallinen koordinointikeskus järjestää tapahtumia ja tiedottaa esimerkiksi saavutuksista ja innovaatioista.
  • Kansallinen koordinointikeskus lisää myös tietoisuutta kyberturvallisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

Mikä on kansallinen koordinointikeskus?

EU:n kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus johtaa kansallisia koordinointikeskuksia, joita perustetaan jokaiseen EU-jäsenvaltioon.

Kansalliset koordinointikeskukset muodostavat koordinointikeskusten verkoston. Suomen keskus aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Koordinointikeskusten toiminnalla vahvistetaan kyberturvallisuustoimialan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä yhteistyötä.

Lisätietoa medialle

johtava asiantuntija Jesse Karjalainen

yksikön päällikkö  Teemu Juujärvi

p. 029 534 5648 (Viestintä)

EU:n osarahoittama tunnus