Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Ansök om stöd för utveckling av informationssäkerheten

Stöd för utveckling av informationssäkerheten (s.k. informationssäkerhetssedel) kan endast beviljas till företag registrerade i Finland inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, för verksamhet som förbättrar informationssäkerheten i Finland. Stödet kan sökas från och med den 1 december 2022. Stödet kan endast beviljas för kostnader som uppstått efter att stödansökan lämnats in och senast den 31 december 2024.

Aktuellt

Uttredning av utnyttjande av stödet 11.7.2023

Instruktioner hur man gör en uttredning av utnyttjande av stödet har publicerats och finns under avsnitt 6 "Efter åtgärderna som förbättrar informationssäkerheten" nedan.

Gör så här

1: Gör upp en plan för att utveckla företagets informationssäkerhet

Bedöm det nuvarande tillståndet för företagets informationssäkerhet och gör upp en plan för utvecklingsarbetet av företagets informationssäkerhet och upphandling av externa tjänster som en del av utvecklingsarbetet samt uppskatta kostnaderna för utvecklingsarbetet. I bedömningen kan ni vid behov använda till exempel Cybermätaren som utvecklats av Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket.

2: Bekanta dig med förutsättningarna för stödet

Stödet kan beviljas om nedanstående villkor uppfylls:

 • Företaget är registrerat i Finland
 • Företaget är avgörande för samhällets funktion och tillhör en för samhället kritisk sektor (livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, finanssektor, avfallshantering, kemisk industri, logistik, mediebransch, skogsindustri, plast- och gummiindustri, byggindustri, social- och hälsovård (inkl. läkemedelsförsörjning), militär försörjningsberedskap, teknologiindustri, informationssamhälle eller vattenförsörjning)
 • Åtgärden som syftar till att förbättra företagets informationssäkerhet riktar sig mot företagets verksamhet i Finland
 • Företaget har bedrivit verksamhet under den räkenskapsperiod som avslutades 2021
 • Företaget har inte tidigare ansökt om eller fått stöd för utveckling av informationssäkerheten
 • Företaget har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet
 • Företaget har inga skatteskulder eller har en av Skatteförvaltningen godkänd plan för betalning av skatteskulder

Övriga förutsättningar

 • Ett företag kan få antingen ett stöd på högst 15 000 euro eller ett stöd på högst 100 000 euro, inte båda eller flera stöd på högst 15 000 euro eller högst 100 000 euro.
 • Endast ett företag med färre än 250 anställda och en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro kan få stöd på högst 15 000 euro. Dessutom ska företaget vara oberoende.
 • Stöd på högst 15 000 euro kan erhållas för inspektion och bedömning av informationssystem, upphandling som syftar till att förbättra informationssäkerheten, utbildning av personalen, kompetensutveckling eller någon annan mot-svarande åtgärd som utvecklar företagens informationssäkerhet.
 • Stöd på högst 100 000 euro kan erhållas för ett test för att förhindra angrepp, ett test av beredskapsnivån för de viktigaste elektroniska tjänsterna eller en direkt åtgärd som förbättrar informationssäkerheten till följd av detta.
 • I stödet för utvecklingen av informationssäkerheten handlar det om så kallade de minimis-stöd, och enligt EU-förordningen kan ett företag få maximalt 200 000 euro de minimis-stöd under innevarande och de två föregående skatteåren. Stöd som beviljats ​​finländska företag som tillhör samma koncern eller bestämmanderätt räknas samman.
 • Det finns anslag som reserverats i statens budget tillgängligt för utbetalning av stödet.
 • Förutsättningarna för beviljande av stödet uppfylls enligt statsrådets förordning om stöd för utveckling av informationssäkerheten (860/2022) och statsunderstödslagen (688/2001).

3: Ansök om stöd hos Traficom

Före du fyller i ansökningsblanketten får du förhandsfrågor, varefter du kan identifiera er i ansökningssystemet och fylla i ansökningsblanketten. Du identifierar dig i ansökningssystemet med ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg (nätbankskoder, mobilcertifikat eller person- eller organisationscertifikat).

För att ansöka om stöd åt ett företag måste du ha en roll angiven i handelsregistret som ger dig rätt att representera företaget, eller så måste du ha Suomi.fi-fullmakt (”Ansökan om stöd för utveckling av informationssäkerheten”) för att ansöka om stöd åt ett företag.

Efter att ni lämnat in er ansökan reserverar Traficom anslaget från anslagen som reserverats till utveckling av informationssäkerheten, i enlighet med er ansökan. Traficom kan alltid begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

4: Behandling, beviljande och utbetalning av stödet

Ansökningarna om stöd för utveckling av informationssäkerheten behandlas i den ordning de kommit in. Traficom tar kontakt med informationslämnaren som anges i stödansökan, om informationen som lämnats i ansökan kräver ytterligare utredning eller om informationen som lämnats behöver kompletteras.

Som ett slutresultat av behandlingen fattar Traficom ett administrativt beslut om att bevilja eller avslå stödet. Beslutet lämnas till det företag som sökt stödet.

Företaget kan rikta kostnader som stödet för utveckling av informationssäkerheten täcker genast efter inlämnandet av stödansökan, men företaget svarar själv för de kostnader som uppstått om stödbeslutet är negativt eller om kostnaderna överstiger det stödbelopp som beviljas i stödbeslutet.

5: Genomförande av upphandlingar relaterade till åtgärder för att förbättra informationssäkerheten

När upphandlingar relaterade till åtgärder för att förbättra informationssäkerhet genomförs, ska det företag som får stöd ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), det vill säga den så kallade upphandlingslagen. Upphandlingslagen tillämpas för ett företag som får stöd för utveckling av informationssäkerheten, om det stöd som söks och erhållits för upphandlingen är mer än hälften av värdet av upphandlingen och föremålet för upphandlingen är varor, tjänster, entreprenadupphandlingar eller koncessionskontrakt. Stödet för utveckling av informationssäkerheten fås i princip endast för upphandlingar vars föremål är varor, tjänster och koncessionskontrakt. Upphandlingslagen ålägger bland annat i princip att upphandlingar med ett totalvärde exklusive mervärdesskatt på 60 000 euro eller mer ska konkurrensutsättas.

6: Efter åtgärderna som förbättrar informationssäkerheten

Uttredning om användningen av stödet för utveckling av informationssäkerheten 

Stödmottagaren ska lämna in en uttredning till Transport- och kommunikationsverket om användningen av stödet och effekterna på företagets informationssäkerhet senast sex månader efter det att åtgärderna har vidtagits och de kostnader som täcks av stödet har uppstått. När det gäller stöd i kategorin 100 000 euro kommer 30 % av det beviljade stödet att betalas ut på grundval av en godkänd utredning.

Anvisningar för inlämnande av rapporten finns i rapportformuläret nedan och det ifyllda formuläret ska skickas till Transport- och kommunikationsverket. 

Utlåtandet ska skickas per e-post till kirjaamo@traficom.fi eller per post till Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Rubriken på e-postmeddelandet ska vara "Uttredning om stöd för utveckling av informationssäkerheten, [den sökandes namn], [stödbeslutets diarienummer]". Instruktioner för att skicka krypterade e-postmeddelanden finns här. (Extern länk)