Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

NCSA

Vår NCSA-verksamhet ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hanteringen av säkerhetsklassificerat material. NCSA-FI:s tjänster stöder organisationernas förebyggande säkerhetsarbete samt verksamhetsmöjligheter.

Ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet har decentraliserats till flera olika myndigheter i Finland. NCSA-FI ingår i säkerhetsmyndighetsorganisationen i Finland. Utrikesministeriet har det totala ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Ministeriet är den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA, National Security Authority) som styr den nationella verksamheten, ansvarar bland annat för beredningen av internationella säkerhetsavtal samt styr och övervakar att internationellt särskilt känsligt informationsmaterial skyddas och att detta hanteras korrekt.

Försvarsministeriet, Skyddspolisen och huvudstaben är de övriga s.k. utsedda säkerhetsmyndigheterna (DSA, Designated Security Authority). Vi är en utsedd säkerhetsmyndighet och den nationella myndigheten för informationssäkerhet (NCSA, National Communications Security Authority) som ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hanteringen av säkerhetsklassificerat material.

Huvudansvarsområden i verksamheten

Kontaktuppgifter

PGP-signeringsnycklar

NCSA-FI:s PGP-nycklar är signerade med nedanstående PGP-nycklar.

Anvisningar 

Säkerhetskriterier för molntjänster

Säkerhetskriterierna för säkerheten av molntjänster innehåller bästa praxis och tolkningar avseende molntjänsternas säkerhet samt anvisningar för hantering av risker relaterade till molntjänster.

Du kan fritt ta i bruk, dela och ändra säkerhetskriterierna för molntjänster (PiTuKri) förutsatt att du nämner den ursprungliga källan. Observera sådana datakällor i PiTuKri som inte kommer från Cybersäkerhetscentret och rättighetsinnehavarnas eventuella rättigheter då du använder säkerhetskriterierna.

Vi erbjuder säkerhetskriterierna i sådant format som de finns på denna webbplats.

Den som tar i bruk PiTuKri ansvarar för åtgärder som gjorts på basis av säkerhetskriterierna. Dessa inkluderar även tjänster som erbjuds till en tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhetskriterier och villkor för framtidens behov. Vi meddelar om ändringar på vår webbplats.

Guide om säker produktutveckling