Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Konfidentiell kommunikation

Ingen får utan lagenlig rätt eller samtycke behandla en annan persons meddelanden eller identifieringsuppgifter i kommunikationen. Rätt till konfidentiell kommunikation tryggas i Finlands grundlag. Vi utövar tillsyn över dataskydd i kommunikationsförmedlarnas elektroniska kommunikation. Under vissa förutsättningar gäller tillsynen också tjänster som tillhandahålls från utlandet.

Bestämmelser om dataskydd vid elektronisk kommunikation och förmedlingsuppgifternas dataskydd finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

  • Elektronisk kommunikation är till exempel samtal, e-postmeddelanden, textmeddelanden, bildmeddelanden, talmeddelanden, snabbmeddelanden och webbmeddelanden.
  • Förmedlingsuppgifter är till exempel telefonnummer, e-postadresser och IP-adresser. Förmedlingsuppgifter är uppgifter som behandlas i kommunikationsnät för att överföra, distribuera eller tillhandahålla meddelanden och som kan kopplas till en abonnent eller användare.

Kommunikationsparternas behandlingsrätt

Enligt lagen får en kommunikationspart behandla sina egna elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter om dem, om inte något annat föreskrivs i lag. Andra elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får också behandlas med kommunikationsparternas samtycke eller om så föreskrivs i lag. Den som har tagit emot eller annars fått kännedom om ett elektroniskt meddelande, radiokommunikation eller förmedlingsuppgifter som inte är avsedda för honom eller henne, får inte utan samtycke av en kommunikationspart röja eller utnyttja meddelandets innehåll, förmedlingsuppgifterna eller uppgifterna om meddelandets existens, om inte något annat föreskrivs i lag.

Med andra ord får avsändaren och den tänkta mottagaren i princip behandla den ömsesidiga kommunikationen men inga tredje parter får göra det.

  • Enligt lag är det är tillåtet att till exempel spela in egna samtal.
  • Konfidentialiteten vid kommunikation kränks inte heller då en kommunikationspart skickar ett meddelande, till exempel ett e-postmeddelande, som han eller hon har tagit emot vidare till en tredje part om sekretessen inte grundar sig på en annan lag eller ett annat avtal.
  • Meddelandets mottagare kan också berätta om ett meddelande som han eller hon har tagit emot och meddelandets innehåll om det inte har bestämts om en särskild tystnadsplikt för mottagaren. Tystnadsplikten till exempel hos den som är anställd hos en myndighet kan basera sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Kommunikationsförmedlarnas behandlingsrätter och -skyldigheter

FÖREMÅL FÖR REGLERING

Enligt lagen kan kommunikationsförmedlare, dvs. teleföretag, sammanslutningsabonnenter och övriga kommunikationsförmedlare behandla elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter i den utsträckning som det behövs för att producera avtalade tjänster och för att sörja för informationssäkerheten.

I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation finns också bestämmelser om kommunikationsförmedlarnas rätt att behandla förmedlingsuppgifter för fakturering, marknadsföring och teknisk utveckling.

Abonnenten av kommunikationstjänster och några myndigheter har i vissa fall rätt att få uppgifter av teleföretagen om användarens kommunikation.

I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation behandlas förutom behandlingsrätter också förmedlarnas skyldigheter vid behandlingen av elektronisk kommunikation och förmedlingsuppgifter. Lagen föreskriver till exempel att efter behandlingen ska de elektroniska meddelandena och förmedlingsuppgifterna förstöras eller förmedlingsuppgifterna ges en sådan form att de inte kan kopplas till abonnenten eller användaren, om inte något annat föreskrivs i lag.

Offentlig kommunikation

Utöver konfidentiell kommunikation finns också kommunikation avsedd för offentlig användning. Förmedlingsuppgifter som hänför sig till offentlig kommunikation är också konfidentiella. De aktörer som deltar i förmedlingen av kommunikationen, t.ex. teleföretag och sammanslutningsabonnenter, får behandla förmedlingsuppgifterna enbart för sådana ändamål som bestäms i lagen. De har också tystnadsplikt i fråga om förmedlingsuppgifterna.

Den som tillhandahåller ett diskussionsforum eller en annan tjänst där meddelanden publiceras har rätt att publicera förmedlingsuppgifter som finns i diskussionsdeltagarnas meddelanden om detta har överenskommits i avtalsvillkoren för tjänsten. Verksamheten kan jämföras med tidningars insändarspalter där det också är möjligt att publicera en skrift antingen med namn eller med signatur.

Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation innehåller bestämmelser om ansvar för innehållet i ett meddelande som gjorts tillgängligt för allmänheten och om utgivarnas skyldighet att röja källan eller skribenten för anonyma meddelanden.

Begränsningar för konfidentiell kommunikation och straff för kränkning av kommunikationshemlighet

Rätten till konfidentiell kommunikation kan begränsas bland annat vid utredning av vissa typer av brott.

Polisen har rätt att genomföra teleavlyssning och teleövervakning när det gäller vissa brott. Myndigheter som tar emot nödmeddelanden har också rätt att få uppgifter som anger läget för det abonnemang från vilket nödmeddelandet har sänts samt uppgifter som anger läget för det abonnemang som innehas av en användare som är föremål för nödmeddelandet.

Kränkningen av kommunikationshemligheten är ett brott. Det är straffbart att bland annat skaffa uppgifter obehörigt genom att bryta ett säkerhetsarrangemang.

Myndighetstillsyn

Cybersäkerhetscentret vid Traficom övervakar att kommunikationsförmedlare utför sina nät- och kommunikationstjänster på ett informationssäkert sätt så att konfidentialitet vid kommunikation inte äventyras. Centret styr och övervakar också att kommunikationsförmedlare iakttar de rättigheter och skyldigheter som uppställs i lag när det gäller att behandla konfidentiell kommunikation.

Dataombudsmannen igen utövar tillsyn över behandlingen av personuppgifter och lokaliseringsuppgifter vid kommunikation, dvs. information från ett kommunikationsnät eller en terminalutrustning som anger ett abonnemangs eller en terminalutrustnings geografiska position och som används för annat än för att förmedla meddelanden.

Vid brottmål som gäller konfidentiell kommunikation ska man vända sig till polisen.

Uppdaterad