Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Positioneringstjänster och exakt tid utgör en allt mer kritisk del av ett fungerande samhälle. Bland annat räddnings- och polisarbete är beroende av tillförlitlig positionsinformation. PRS-tjänsten (Public Regulated Service, offentlig reglerad tjänst) är skyddad mot störningar och elektronisk vilseledning. Den försöker trygga ett tillgängligt och pålitligt tillträde till positions- och tidsinformation för myndigheter och beredskapskritiska aktörer.

""
Bild: © ESA–Pierre Carrill

I Finland är Transport- och kommunikationsverket Traficom den som administrerar den offentliga reglerade tjänsten PRS som erbjuds via det europeiska satellitpositioneringssystemet Galileo. Tjänsten är avsedd för myndigheter, t.ex. räddnings- och säkerhetsmyndigheter, samt för beredskapskritiska företag – även under krisförhållanden.

Planen är att Finland ska börja använda tjänsten i 2026.

SATELLITPOSITIONERING ÄR UTSATT FÖR STÖRNINGAR

Störning mot satellitnavigering (jamming) betyder avsiktlig radiosändning som döljer navigeringssatelliternas signal i en positioneringsmottagare.

Förfalskning av signalen (spoofing, vilseledning) betyder sändning av förfalskade positions- och tidssignaler så att navigeringsmottagaren beräknar en felaktig positions- eller tidsuppgift. Då tror användaren sig vara på ett annat ställe än var han eller hon verkligen är, eller det kan betyda att ett datasystem som använder en tidssignal fungerar fel.

Galileos PRS-signal är bredbandig och har större effekt än öppna navigeringssignaler. Signalen är också krypterad. Den är därför bättre skyddad mot förfalskade signaler som sänds för vilseledning och mot avsiktlig störning än öppna positionssignaler.

PRS är en del av samhällets beredskap

Myndigheterna ska kunna garantera medborgarnas säkerhet i alla förhållanden. PRS-tjänstens idé är att stöda europeiska offentliga säkerhets- och räddningstjänster, intern säkerhet och annan myndighetsverksamhet i sådana uppgifter som kräver speciell kontinuitet av satellitnavigationstjänsten. Med PRS-tjänsten är det möjligt att förstärka samhällets strategiska och kritiska system, t.ex. data- och energiöverföringssystem samt system i finansbranschen vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

PRS-tjänsten baserar sig på Europaparlamentets och rådets beslut 1104/2011/EU samt Europaparlamentets och rådets förordning  (EU) 2021/696.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är Finlands PRS-myndighet i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. PRS-funktionen är placerad på Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

Traficoms roll som PRS-myndighet är

  • att främja lanseringen av PRS-tjänsten i Finland
  • att garantera finländska myndigheter och det finländska näringslivet en störningsfri mottagning av positions- och tidssignal från europeiska navigeringssatelliter
  • att leverera godkända användare de nycklar som behövs för tolkningen av den krypterade signalen
  • att skapa förutsättningar för det finländska näringslivet att tillverka PRS-utrustning och PRS-tillämpningar
  • att övervaka bl.a. att verksamheten utövas i enlighet med föreskrifter samt att övervaka att minimikraven för informationssäkerheten i PRS-mottagare och -teknik vid deras forsknings-, utvecklings- och tillverkningsfaser uppfylls.

Också andra än myndigheter kan i framtiden ansöka om bemyndigande att utnyttja PRS-tjänsten. I Finland sänds ansökningarna till Traficom.

KONTAKTUPPGIFTER

PRS-funktionen

e-post: prs@traficom.fi

Uppdaterad