Lägesbild och nätverksledarskap

Cybersäkerhetscentrets tjänster för lägesbild och nätverksledarskap hjälper att upprätthålla och utveckla informationssäkerheten i en värld som förändras snabbt. Läs mer om tjänsterna nedan.

Lägesbild

Cybersäkerhetscentret producerar flera olika lägesbildsprodukter för organisationer och medborgare.

Sårbarhetskoordination

Sårbarhetskoordination hjälper den som hittat en sårbarhet eller ett allvarligt programfel att samarbeta med programtillverkare och systemintegratörer.

Syftet är att se till att information om sårbarheten och ändamålsenligt avhjälpande och uppdateringar når alla, även slutanvändare av produkten. Vi strävar efter att så många betydande sårbarheter som möjligt blir åtgärdade och att korrigeringarna genomförs.

Resultaten måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt, eftersom de kan ha långsiktiga skadliga verkningar på människornas integritet, egendom, affärsverksamhet, och även på den nationella säkerheten. Som en sårbarhetskoordinator främjar Cybersäkerhetscentret den ansvarsfulla hanteringen av sårbarhetsinformation under alla skeden av sårbarhetens livscykel.

Anmäl sårbarheter(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Samarbetsnätverk

Interaktiva samarbetsnätverk är en förutsättning för Cybersäkerhetscentrets verksamhet. Beroende på organisationen kan samarbetsgruppernas medlemmar erbjuda sin expertis, sina analysresurser, informationskällor eller egna nätverk och internationella förbindelser för nätverket.

Sektorspecifika grupper för utbyte av information (ISAC, Information and Analysis Centre) är samarbetsorgan mellan olika organisationer på en viss sektor. De sammanträder regelbundet och har specificerade verksamhetsmodeller och deltagare. Syftet med dessa nätverk är att möjliggöra konfidentiell behandling av informationssäkerhetsfrågor deltagarna emellan samt att öka organisationernas informationssäkerhetskunskaper och utveckla Cybersäkerhetscentrets övergripande lägesbild.

Cybersäkerhetscentrets sektorspecifika e-postlistor omfattar följande sektorer:

  • Internettjänsteleverantörer
  • Kemisk industri och skogsindustri
  • Banker
  • Media
  • Energi
  • Livsmedelsproduktion och -leverans
  • Social- och hälsovård
  • Programtillverkare
  • Statsförvaltningen
  • Vatten

NIS-samarbetsgruppen

Samarbetsgruppen för tillsynsmyndigheterna inom sektorer för kritisk infrastruktur

Mer information om NIS-samarbetsgruppen

Samarbetsgruppen för störningssituationer

Samarbetsgruppen för störningssituationer har till uppgift att bistå Transport- och kommunikationsverket vid hantering av störningssituationer samt att samordna åtgärder som behövs för hantering av störningssituationer i samhället. Medlemmarna i samarbetsgruppen för störningssituationer representerar myndigheter, teleföretag och elföretag.

Mer information om samarbetsgruppen för störningssituationer

Mer information om samarbetsgruppen för störningssituationer får du via: cert@traficom.fi

Utöver grupperna ovan kan Cybersäkerhetscentret vid behov tillsätta och driva samarbetsgrupper som behandlar sakfrågor om informationssäkerhet och beredskap. Syftet med nätverket för standardisering av informationssäkerhet är att förbättra de finländska apparattillverkarnas och tjänsteleverantörernas möjligheter att påverka den europeiska och internationella informationssäkerhetsstandardiseringen och främja tillgången till samt användningen och exporten av informationssäkra tjänster och utrustningar som förbättrar kommunikationens konfidentialitet.

Mer information om nätverket för standardisering av informationssäkerhet

Mer information om nätverket för standardisering av informationssäkerhet får du via: cert@traficom.fi

Övningar

Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberberedskap genom stödtjänster för övningar. Läs mer om cyberövningar (Extern länk).

KONTAUPPGIFTER TILL ÖVNINGAR

kyberharjoitukset@traficom.fi