Lägesbild och nätverksledarskap

Cybersäkerhetscentrets tjänster för lägesbild och nätverksledarskap hjälper att upprätthålla och utveckla informationssäkerheten i en värld som förändras snabbt. Läs mer om tjänsterna nedan.

Sårbarhetskoordination

Sårbarhetskoordination hjälper den som hittat en sårbarhet eller ett allvarligt programfel att samarbeta med programtillverkare och systemintegratörer.
""

Övningar

Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberberedskap genom stödtjänster för övningar. 

ISAC-grupper för utbyte av information

ISAC-grupper är samarbetsorgan kring cybersäkerhet som inrättats för olika branscher. Det huvudsakliga syftet med ISAC är att dela information och erfarenheter och därigenom öka organisationernas och branschernas förmåga att skydda sig mot digitala hot.

Cybermätaren

Cybermätaren, utvecklad av Cybersäkerhetscentret, hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.

Bekanta dig också med

Samarbetsgruppen för störningssituationer (HÄTY)

Samarbetsgruppen för störningssituationer har till uppgift att bistå och Transport- och kommunikationsverket vid hantering av störningssituationer samt att samordna åtgärder som behövs för hantering av störningssituationer i samhället. Medlemmarna i samarbetsgruppen för störningssituationer representerar myndigheter, teleföretag och elföretag.

Vid behov kan vi tillsätta och driva andra samarbetsgrupper som behandlar sakfrågor om informationssäkerhet och beredskap.

Mer information om samarbetsgruppen för störningssituationer får du per e-post via adressen cert@traficom.fi.

NIS-samarbetsgruppen

Samarbetsgruppen för tillsynsmyndigheterna inom sektorer för kritisk infrastruktur.

Bekanta dig med NIS-samarbetsgruppen

Nätverket för standardisering av informationssäkerhet

Syftet med nätverket är att förbättra de finländska apparattillverkarnas och tjänsteleverantörernas möjligheter att påverka den europeiska och internationella informationssäkerhetsstandardiseringen. Standardiseringsnätverket främjar tillgången till samt användningen och exporten av informationssäkra tjänster och utrustningar som förbättrar kommunikationens konfidentialitet.

Bekanta dig med nätverket för standardisering av informationssäkerhet

Uppföljning och framförhållning av informationssäkerhetsfenomen

Vid Cybersäkerhetscentrets uppföljning av fenomen observerar och framförhåller vi uppåtgående teknologier samt deras konsekvenser för cybersäkerheten och analyserar hur megatrender, utvecklingen av trenderna och svaga signaler påverkar det digitala samhället.

Bekanta dig med uppföljning och framförhållning av informationssäkerheten