Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Syftet med cyberövningar är att förbättra organisationernas färdigheter och reaktionsförmåga vid allvarliga informationssäkerhetsincidenter samt förkorta och minimera de egentliga cyberangreppens verkningar. I övningar skapas en simulerad krissituation, och genom att lösa krisen drar organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin verksamhet. Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberövningar.

Cyberövningar medför bland annat följande fördelar:

  • bättre möjligheter för personalen och beslutsfattarna att observera, reagera på och återhämta från allvarliga informationssäkerhetsincidenter
  • effektivare möjligheter att upptäcka svagheter och brister i processer, verksamhetsmodeller och system
  • snabbare möjligheter att öka resurser till de mål som identifierats i övningar
  • bättre möjligheter att förstå leverantörsberoende och tjänsteleverantörers informationssäkerhetskrav
  • intensifierat samarbete mellan tjänsteleverantörer genom gemensamma övningar
  • bättre möjligheter att identifiera och behärska de individuella hoten i cybermiljön.

Vi utvecklar våra övningstjänster som en del av programmet Kyber 2020. Syftet med tjänsterna är att förbättra de försörjningsberedskapskritiska organisationernas beredskap för cyberhot. Vi vill också hjälpa organisationer att självständigt utveckla sin verksamhet genom effektiva och kontinuerliga övningar. Iakttagelserna från övningar kan göras till utvecklingsmål, och när organisationen förädlar dem kan den allt bättre börja upptäcka allvarliga informationssäkerhetsincidenter.

Vi erbjuder följande tjänster i anslutning till övningar

1

Val av en lämplig övningspart

Vi har kartlagt som våra partner såväl inhemska som utländska företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster, och vid behov kan vi hjälpa er att välja bland dem. På så sätt får ni en övningspartner som kan bidra till era behov. En del av våra samarbetsparter anges nedan under Företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster. Vi kan också hjälpa flera ivriga organisationer att hitta varandra för övningar.  

2

Aktuella lägesbildstjänster till stöd för planering av övningar

Vi kan erbjuda en aktuell lägesbild för den aktuella situationen både från Finland och från andra länder, vilket gör det möjligt att rikta övningens tema i enlighet med sannolika hotbilder.

3

Simulering av Cybersäkerhetscentrets tjänster i övningar

Cybersäkerhetscentret tillhandahåller omfattande kunskaper och stödtjänster inom sin sektor. Det är möjligt att införa en del av denna tjänst till övningen genom simulering. Övningserfarenheten liknar då bättre en verklig krissituation.

4

Observatörens roll i övningar

Om övningsorganisationen önskar kan vi ha en roll som observatör i själva övningen. Så kan vi samla in problem som förekommit i övningen samt god praxis, vägleda övningsorganisationernas och övningarnas verksamhet i framtiden samt få värdefullt innehåll för en slutanalys av övningen.

5

Hjälp i efteranalysen av övningar

Efter att övningen är avslutad tillhandahåller vi våra tjänster och kunskaper för att gå igenom övningen och för att göra en slutanalys av övningen. Detta delområde anses ofta vara viktigt med tanke på helhetsbilden så att övningen ger ett önskat slutresultat och en önskad inlärningserfarenhet.

Bekanta dig med vår anvisning om övningar och vår produkt Cyberövningsscenarier 2020

Cyberövningar är ett bra sätt att bedöma handlingssätten, förbättra kriståligheten och snabba upp återhämtning från cyberstörningar. Cybersäkerhetscentret erbjuder en praktisk anvisning om att arrangera cyberövningar. Anvisningen lämpar sig för såväl en organisation som arrangerar sin första övning som en erfaren övningsorganisation som vill söka nya metoder och synpunkter. Den är i första hand skriven som praktisk anvisning för dem som för tillfället planerar att arrangera en cyberövning.

Häftet Kyberharjoitusskenaariot 2020 omfattar 20 olika scenarier som kan användas som händelsebeskrivningar för cyberövningar. Samlingen har utarbetats i samarbete med experter vid våra partnerföretag. Scenarierna baserar sig på cyberincidenter ur verkliga livet.

Vi levererar våra produkter även i tryckt form.

Sänd din beställning per e-post på adressen kyberharjoitukset@traficom.fi .

Ange i din beställning hur många produkter du vill ha samt mottagarens kontaktuppgifter (namn och postadress).

När man planerar en cyberövning är det viktigt att sätta upp mål för övningen. Tydliga mål också styr och engagerar deltagarna. I denna artikel ger vi tips om hur man fastställer mål för cyberövnin...
I våra Informationssäkerhet Nu!-artiklar som hänför sig till cyberövningar är fokus på de faser som föregår övningen. Först behandlas organisationens cybermognad, dvs. förmåga att observera händels...
År 2021 var livligt också för vårt övningsteam. Denna artikel omfattar våra bästa lärdomar med vilka du kan börja planera allt bättre cyberövningar för nästa år.
Markus Lassheikki, Jyri Valmu ja Lauri Kulonen från Försörjningsberedskapscentralenssektor för livsmedelsförsörjning har en roll som observatörer i cyberövningen som ordnats för Cybersäkerhetscentr...

Kontakta oss

Mer information om våra tjänster: kyberharjoitukset@traficom.fi

Uppdaterad