Den internationella situationen påverkar oundvikligen också den digitala världen och beredskapen inför cyberhot. Det är viktigt att organisationernas ledning och sakkunniga granskar och aktivt upprätthåller sina skyddsrutiner i anknytning till cybersäkerheten.

Denna anvisning gäller organisationens digitala tjänster. Med digitala tjänster avses alla datasystem och dataförbindelser som organisationen använder internt i sin verksamhet och genom vilka organisationen tillhandahåller tjänster för sina kunder.

Cyberstörningar är vanliga i det digitala samhället. Organisationernas egna system kan attackeras, men de kan också bli indirekta föremål för angrepp genom sina underleverantörer, partner eller kunder, eller så kan de bli utsatta för skada som en helt utomstående part till exempel när ett skadligt program sprids okontrollerat.

Denna anvisning är avsedd för alla finländska organisationer för att stärka cybersäkerheten. Anvisningarna begränsas inte enbart till det beredskapsbehov som den internationella situationen i början av 2022 medför, utan de kan också användas för att förbättra organisationens cybersäkerhet i allmänhet.

Ledning av cybersäkerhet

Kontroll över cybersäkerheten

Uppdaterad