Övningar

Syftet med cyberövningar är att förbättra organisationernas färdigheter och reaktionsförmåga vid allvarliga informationssäkerhetsincidenter samt förkorta och minimera de egentliga cyberangreppens verkningar. I övningar skapas en simulerad krissituation, och genom att lösa krisen drar organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin verksamhet. Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberövningar.

Cyberövningar medför bland annat följande fördelar:

  • bättre möjligheter för personalen och beslutsfattarna att observera, reagera på och återhämta från allvarliga informationssäkerhetsincidenter
  • effektivare möjligheter att upptäcka svagheter och brister i processer, verksamhetsmodeller och system
  • snabbare möjligheter att öka resurser till de mål som identifierats i övningar
  • bättre möjligheter att förstå leverantörsberoende och tjänsteleverantörers informationssäkerhetskrav
  • intensifierat samarbete mellan tjänsteleverantörer genom gemensamma övningar
  • bättre möjligheter att identifiera och behärska de individuella hoten i cybermiljön.

Vi utvecklar våra övningstjänster som en del av programmet Kyber 2020. Syftet med tjänsterna är att förbättra de försörjningsberedskapskritiska organisationernas beredskap för cyberhot. Vi vill också hjälpa organisationer att självständigt utveckla sin verksamhet genom effektiva och kontinuerliga övningar. Iakttagelserna från övningar kan göras till utvecklingsmål, och när organisationen förädlar dem kan den allt bättre börja upptäcka allvarliga informationssäkerhetsincidenter.

Vi erbjuder följande tjänster i anslutning till övningar

1: Val av en lämplig övningspart

Vi har kartlagt som våra partner såväl inhemska som utländska företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster, och vid behov kan vi hjälpa er att välja bland dem. På så sätt får ni en övningspartner som kan bidra till era behov. En del av våra samarbetsparter anges nedan under Företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster. Vi kan också hjälpa flera ivriga organisationer att hitta varandra för övningar.  

2: Aktuella lägesbildstjänster till stöd för planering av övningar

Vi kan erbjuda en aktuell lägesbild för den aktuella situationen både från Finland och från andra länder, vilket gör det möjligt att rikta övningens tema i enlighet med sannolika hotbilder.

3: Simulering av Cybersäkerhetscentrets tjänster i övningar

Cybersäkerhetscentret tillhandahåller omfattande kunskaper och stödtjänster inom sin sektor. Det är möjligt att införa en del av denna tjänst till övningen genom simulering. Övningserfarenheten liknar då bättre en verklig krissituation.

4: Observatörens roll i övningar

Om övningsorganisationen önskar kan vi ha en roll som observatör i själva övningen. Så kan vi samla in problem som förekommit i övningen samt god praxis, vägleda övningsorganisationernas och övningarnas verksamhet i framtiden samt få värdefullt innehåll för en slutanalys av övningen.

5: Hjälp i efteranalysen av övningar

Efter att övningen är avslutad tillhandahåller vi våra tjänster och kunskaper för att gå igenom övningen och för att göra en slutanalys av övningen. Detta delområde anses ofta vara viktigt med tanke på helhetsbilden så att övningen ger ett önskat slutresultat och en önskad inlärningserfarenhet.